تفکیک شماره های تلگرام دار از شماره هایی که تلگرام ندارند

1 مطلب